Regulamin

ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczonych usług przez firmę WEHICOOL Piotr Sopyła z siedzibą przy ul. Dereniowej 2B lok. 8, 02-776 Warszawa, zarejestrowanej pod numerem NIP: 5213314937 (dalej Wynajmujący).
 2. Podmiot biorący w najem meble (dalej Najemca) oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 3. Podstawą świadczenia usług wynajmu jest podpisana umowa przez Najemcę i Wynajmującego.
 4. Informacje wskazane na stronie internetowej Wynajmującego lub w katalogu przez niego udostępnionym nie są wiążące i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.
 5. Przedmiot najmu jest oddany do dyspozycji Najemcy, do użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem tego przedmiotu, na czas określony w zleceniu najmu.
 6. Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o stan przedmiotu najmu, oraz zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym.
 7. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wynajmu, jak również odpowiada za utratę lub szkodę spowodowaną przez działanie swoje lub osób trzecich.
 8. W przypadku stwierdzenia braków, usterek, bądź zniszczenia przedmiotu umowy w momencie jego zwrotu, Wynajmujący naliczy Najemcy koszty naprawy lub koszty odtworzeniowe.

CENA I OKRES WYNAJMU

 1. Ceny wynajmu mebli eventowych i akcesoriów zostały podane na stronie internetowej Wynajmującego lub w katalogu przez niego udostępnionym.
 2. Podstawowa cena wynajmu obejmuje 1 dobę tj. 24 godziny.
 3. Wynajem na każdy kolejny dzień stanowi dodatkowy koszt ustalany indywidualnie.
 4. Podane ceny zostały wyrażone w kwotach netto. W celu wyliczenia ostatecznej kwoty wynajmu konieczne jest doliczenie odpowiedniej stawki VAT.

ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ

 1. Zamówienia na wynajem przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej drogą elektroniczną (e-mail), na adres podany przez Wynajmującego. Na podstawie ww. zlecenia przygotowywana będzie Karta realizacji zamówienia. Wzór Karty realizacji zamówienia stanowi Załącznik II do umowy.
 2. Potwierdzeniem złożenia i przyjęcia zamówienia oraz zaakceptowaniem warunków określonych w Regulaminie najmu jest podpisana umowa przez Najemcę i Wynajmującego.
 3. Ewentualne zmiany w zamówieniu należy zgłaszać min. 3 dni przed jego realizacją. Zgłoszone zmiany są uwzględniane w zależności od dostępności produktów na wynajem.
 4. Najemca zobowiązany jest do opłacenia faktury zaliczkowej w terminie na niej wskazanym. Brak wpłaty zaliczki w ustalonym terminie anuluje zamówienie. (jeśli dotyczy)
 5. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. (jeśli dotyczy)
 6. Jeżeli zamówienie zostanie opłacone w całości z góry i Najemca zrezygnuje z wynajmu mebli, namiotów i akcesoriów, Wynajmujący ma prawo do pobrania 30% wartości zamówienia. Pozostałe 70 % zostanie zwrócone Najemcy.
 7. W celu rozliczenia najmu Wynajmujący wystawia fakturę VAT, która jest płatna w terminie na niej wskazanym. Strony nie są zobowiązane do podpisania faktury.

TRANSPORT I MONTAŻ / DEMONTAŻ

 1. Wynajem mebli eventowych i akcesoriów realizowany jest wyłącznie z transportem Wynajmującego.
 2. Koszt transportu oraz montażu/demontażu jest uzależniony od miejsca imprezy oraz wielkości zamówienia. Cena ustalana jest indywidualnie.
 3. Koszt transportu obejmuje dowóz/odbiór mebli i akcesoriów.
 4. Koszt montażu/demontażu obejmuje rozstawienie mebli oraz zebranie całego asortymentu po wydarzeniu.
 5. Wszelkie utrudnienia w dostępie do miejsca montażu/demontażu muszą być zgłaszane przez Najemcę w momencie składania zamówienia.

PRZEKAZANIE I ODBIÓR

 1. Wynajmujący zobowiązuje się dostarczyć przedmiot najmu w stanie dobrym i dobrej jakości. Wynajmowane przedmioty mogą zawierać ślady użytkowania i nie są nowe. Najemca oświadcza, że został o tym poinformowany.
 2. Wynajmujący dostarcza lub wydaje Najemcy przedmiot zamówienia w uzgodnionych ilościach oraz w terminie zawartym w Karcie realizacji zamówienia.
 3. Przekazanie mebli i akcesoriów do wynajmu jest potwierdzane poprzez podpisanie Karty realizacji zamówienia przez Wynajmującego i Najemcę.
 4. Wszelkie uwagi dotyczące stanu wynajmowanych mebli i akcesoriów oraz ich zgodność z zamówieniem, a także zauważone nieprawidłowości należy zgłaszać ekipie montażowej bezpośrednio przy montażu. Uwagi zgłaszane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.
 5. Za ewentualne opóźnienia w zwrocie mebli i akcesoriów naliczana jest kara w wysokości 50% wartości wynajmu niezwróconej na czas rzeczy. Kara naliczana jest za każdy dzień opóźnienia aż do momentu jej zwrotu lub zapłaty wartości odtworzeniowej w przypadku utraty.
 6. Nieobecność osoby odpowiedzialnej ze strony Najemcy za obiór/zwrot przedmiotu najmu nie zwalnia od odpowiedzialności Najemcy za stwierdzone braki, uszkodzenia lub zniszczenia.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Siła wyższa i inne wydarzenia niezależne od Wynajmującego, których Wynajmujący nie mógł przewidzieć i uniknąć, zwalniają Strony na czas trwania przeszkody i ze względu na skalę zjawiska, z obowiązku świadczeń wynikających z umowy.
 2. Wynajmujący jest uprawniony do wykorzystania logotypu i nazwy Najemcy, jako podmiotu współpracującego z Wynajmującym:
  1. poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Wynajmującego lub fanpage’u na portalu facebook.com, www.instagram.com
  2. poprzez umieszczenie ich w folderach, katalogach, ulotkach i innych materiałach reklamowych Wynajmującego
 3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Wynajmującego.